W poniższym dokumencie zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://rzezbakinetyczna.pl. Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z poniższą polityką prywatności, prosimy o kontakt.

I. Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony pod adresem https://rzezbakinetyczna jest właściciel witryny Robert Trzeciak

II.  Jakie dane osobiste są zbierane i dlaczego 
1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Przetwarzane są one jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej oraz nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu.
3.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują użytkownikowi następujące prawa:
– Prawo dostępu do danych osobowych i do uzyskania od nas informacji o ich przetwarzaniu, jak również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
– Prawo do sprostowania danych osobowych:  sprostowanie danych nieprawidłowych albo  uzupełnienia niekompletnych.
– Prawo do usunięcia niezwłocznego  danych osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
użytkownik wyraził sprzeciw wobec   przetwarzania swoich danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
przetwarzaliśmy  dane osobowe użytkownika niezgodnie z prawem,
użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych w następujących przypadkach:
– jeśli kwestionuje prawidłowość swoich  danych osobowych, które przetwarzamy,
– jeśli przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem,
– jeśli nie potrzebujemy już jego danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
– jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich  danych osobowych.
5. Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo upoważnienia nas do przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem sklepu oraz sposób ich wykorzystania
1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich aktach prawnych wskazanych.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
– realizacji zamówień,
– tworzenia baz danych użytkowników,
– w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

5. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane pozyskiwane z formularzy, przy rejestracji oraz przy zamówieniach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników sklepu może służyć do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiana polityki prywatności
Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do polityki prywatności i plików cookies. Zostaną one oznaczone  datą na dzień jej wdrożenia oraz numerem wersji. Zmiany nie wpłyną negatywnie na   prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VI. Pliki cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Robert Trzeciak
4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania. W szczególności  pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych.
5. Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
6. Witryny mogą zbierać informacje o użytkowników, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować  interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie  interakcji z osadzonym materiałem, jeśli użytkownik posiada  konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.
10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
12. Strona wykorzystuje funkcje Cookies zapewniane przez podmioty trzecie i korzysta w tym zakresie z serwisu Stat4u.pl co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy WEBmedia – Adam Mossakowski.
13. Osadzone na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Podczas odtwarzania nagrań, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

VII. Składanie zamówienia.
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

VIII. Faktury i rachunki.
Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę lub rachunek, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury lub rachunku. Ponadto, wszystkie wystawione faktury lub rachunki uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

IX. Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie hostingowej na której znajduje się witryna https://rzezbakinetyczna.pl  następującemu podmiotowi:

  • HITME.pl ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk NIP: 879-248-70-67

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można się skontaktować z administratorem strony, wysyłając wiadomość na adres rzezbakinetyczna@wp.pl